Афанасий Александрийский (Великий)

лат. Athanasius Alexandrinus
греч. Ἀθανάσιος Ἀλεξανδρείας

Афанасий родился ок. 296-298 в христианской семье, вероятно, в Александрии. Он получил хорошее образование и был тесно связан с церковью – ему покровительствовал епископ Александр, он был знаком с пустынником Антонием Великим, основателем отшельнического монашества. В церкви Афанасий шесть лет был чтецом, затем, в 319 году, его рукоположили в дьяконы. В 325-м Афанасий сопровождал епископа на Первый Никейский собор в качестве секретаря, где горячо отстаивал единосущность Христа Богу-отцу. Существует мнение, что именно его замечания способствовали конечной формулировке Никейского Символа веры.

Жизнь Афанасия была нескончаемой войной с арианами, отрицавшими единосущность Христа, и чередой изгнаний. В 326 году он стал епископом Александрии, но в результате интриг ариан и их союзников его осудили и сослали – обвинение гласило, что он якобы был причастен к убийству раскольнического епископа. Спустя два года Афанасий вернулся и продолжил жестко выступать против ариан, через три года его снова изгнали. В 345 году он смог вновь занять пост епископа Александрии. В 356-м состоялся Миланский собор, призванный разрешить спор между арианами и ортодоксальными христианами, и на нем Афанасий снова был осужден. Ему пришлось бежать в Египет.

Император Юлиан Отступник разрешил вернуться сосланным епископам. Афанасий смог возвратиться в Александрию, однако ему пришлось бежать еще один раз. После своего возвращения он уже не покидал епископскую кафедру. Служение Афанасия длилось сорок лет, из них семнадцать он провел в изгнании.

Афанасий умер в 373 году. День его памяти – 2 мая. В иконографии изображается с книгой.

Библиография

318 • Слово против язычников (Λόγος κατὰ ῾Ελλήνων / Oratio contra gentes)
318 • Слово о воплощении Бога Слова (Λόγος περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Λόγου / Oratio de incarnatione Verbi)
339 • Окружное послание (̓Επιστολὴ ἐγκύκλιος / Epistula ad episcopos encyclyca)
~350 • Защитительное слово против ариан (̓Απολογητικὸς κατὰ ̓Αρειανῶν / Apologia contra Arianos)
350-351 • Послание о постановлениях Никейского Собора (Epistula de decretis Nicaenae synodi)
354-355 • Письмо к Драконтию (̓Επιστολὴ πρὸς Δρακόντιον / Epistula ad Dracontium)
356 • Житие св. Антония (Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν ̓Αντονίου / Vita S. Antonii)
356 • Окружное послание к епископам Египта и Ливии (̓Επιστολὴ πρὸς τοὺς ἐπισκόπους Αἰγύπτου καὶ Λιβύης / Epistula encyclyca ad episcopos Aegypti et Lybyae)
~357 • Защитительное слово пред царем Констанцием (Πρὸς τὸν βασιλέα Κωνστάντιον ἀπολογία / Apologia ad Constantium imperatorem)
357 • Защитительное слово о бегстве своем (̓Απολογία περὶ τῆς φυγῆς αὐτοῦ / Apologia de fuga sua)
357-358 • Послание о смерти Ария (Πρὸς Σεραπίωνα τὸν ἀδελφόν / Epistula ad Serapionem de morte Arii)
357-359 • 4 послания к Серапиону, епископу Тмуисскому, о Святом Духе (̓Επιστολαὶ πρὸς Σεραπίωνα Θμουέως ἐπίσκοπον / Epistulae IV ad Serapionem episcopem Thmuitanum)
358 • История ариан к монахам (Epistola et Historia arianorum ad monachos)
358-359 • Послание к монахам (̓Επιστολὴ πρὸς μονάχοντας / Epistula ad monachos)
362 • Свиток к антиохийцам (῾Ο πρὸς τοὺς ̓Αντιοχεῖς τόμος / Tomus ad Antiochenos)
362 • Послание к Руфиниану (̓Επιστολὴ πρὸς ῾Ρουφινιανὸν ἐπίσκοπον / Epistula ad Rufinianum episcopum)
363 • Послание к императору Иовиану (̓Επιστολὴ πρὸς ̓Ιωβιανόν / Epistula ad Jovianum imperatorem)
?365 • О явлении во плоти Бога Слова и против ариан (Περὶ τῆς ἐνσάρκου ἐπιφανείας τοῦ Θεοῦ Λόγου καὶ κατὰ ̓Αρειανῶν / De incarnatione Verbi Dei et contra Arianos)
~368 • Послания к авве Орсисию (̓Επιστολαὶ πρὸς ̓Ωρσίσιον / Epistulae ad Orsisium)
369-371 • Послание к епископам африканским (̓Επιστολὴ πρὸς τοὺς ἐν τῇ ̓Αφρικῇ τιμιωτάτους ἐπισκόπους / Epistula ad Afros episcopos)
371-372 • Послание к Эпиктету (̓Επιστολὴ πρὸς ̓Επίκτητον / Epistula ad Epictetum episcopum Corinthi)
371-372 • Послание к Адельфию (̓Επιστολὴ πρὸς ̓Αδέλφιον / Epistula ad Adelphium episcopum et confessorem)
371-372 • Послание к Максиму философу (̓Επιστολὴ πρὸς Μάξιμον φιλόσοφον / Epistula ad Maximum philosophum)
~372 • Послание к Палладию (̓Επιστολὴ πρὸς Παλλάδιον / Epistula ad Palladium)
• Послание о Дионисии, епископе Александрийском (̓Επιστολὴ περὶ Διονυσίου τοῦ ἐπισκόπου ̓Αλεξανδρείας / Epistula de sententia Dionysii)
• Послание о Соборах в Аримине Италийском и Селевкии Исаврийской (̓Επιστολὴ περὶ τῶν γενομένων ἐν τῷ ̓Αριμίνῳ τῆς ̓Ιταλίας καὶ ἐν Σελευκείᾳ τῆς ̓Ισαυρίας συνόδων / Epistula de synodis Arimini in Italia et Seleuciae in Isauria)
• Послание к Маркеллину об истолковании псалмов (Εἰς τὴν ἑρμηνείαν τῶν ψαλμῶν / Epistula ad Marcellinum de interpretatione Psalmorum)
• Послание к Амуну (̓Επιστολὴ πρὸς ̓Αμοῦν μονάχοντα / Epistula ad Amunem)
• Все предано мне Отцом Моим (Εἰς τό̇ Πάντα μοι παραδώθη ὑπὸ τοῦ Πατρός μου / In illud: Omnia mihi tradita sunt)
• Слово против ариан (Λόγοι κατ̓ ̓Αρειανῶν, Orationes contra Arianos)